Bedrijfsvoering

Algemeen

Provincie Noord-Holland richt haar organisatie optimaal in om als wendbare en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda Samen Noord-Holland. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is de provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. Om succesvol uitvoering te geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor onze inwoners. Een adequate en efficiënte interne bedrijfsvoering is hier een essentiële voorwaarde voor.
Samenwerking met andere provincies
In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland blijft de provincie Noord-Holland zich richten op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringdienstverlening en het delen van bedrijfsvoering-expertise en -kennis. De focus ligt hierbij op de uitwisseling van personeel, gezamenlijke aanbestedingen en kennisuitwisseling. Gezamenlijk wordt onderzoek gedaan naar de kansen die er liggen op deze verschillende deelterreinen. Verder wordt er ook in IPO-verband intensief en constructief samengewerkt op diverse bedrijfsvoeringterreinen.
Ambities coalitieakkoord 2019-2023 Duurzaam doorpakken
De ambities van de nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA staan in het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken. Hierin maakt de provincie Noord-Holland zich sterk voor een duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie. Wij besturen onze provincie op een moderne, transparante manier, in samenwerking met de inwoners van Noord-Holland en onze partners. Wij kiezen voor een duidelijke koers, laten onze kleuren zien en gunnen elkaar successen.
We staan voor solide financieel beleid. De begroting is meerjarig structureel in evenwicht. Dit betekent dat wij structurele uitgaven ook structureel dekken. Ook is het belangrijk om voldoende weerstandvermogen en –capaciteit te hebben zodat financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder effect op de lopende begroting. Kunnen inspringen op ontwikkelingen die voor Noord-Holland belangrijk zijn is mogelijk omdat we ruimte laten voor tussentijdse aanpassing van de begroting.

We streven er naar om in 2030 de gehele provinciale organisatie energieneutraal te hebben gemaakt. Om dit doel te bereiken wordt in drie stappen gewerkt
1.   Het verbruik van energie terugbrengen.
2.   Het afschaffen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
3.   Het zelf opwekken van de verbruikte energie.

Samen Noord-Holland naar het nieuwe normaal
De directie heeft haar ambities voor de gewenste ambtelijke werkwijze vastgelegd in de Toekomstagenda. Deze is recentelijk aangepast met een blik op de visie op 2025: wij werken toe naar “het nieuwe normaal”. We zijn bij de start van Samen Noord-Holland begonnen met de basis op orde te krijgen en ruimte nemen voor nieuwe dingen uitproberen. Met het nieuwe normaal focussen we ons de komende tijd op eigenaarschap via het programma Financiële hygiëne en op elkaar aanspreken. Voor dit laatste onderwerp gebruiken we DADEN (de aansprekende dialoog effectief & normaal).
In 2020 zullen we ook een nieuwe omgevingsscan 2.0 laten uitvoeren.
Om de sturing op de genoemde ambities verder te ontwikkelen en te verbeteren, mede in relatie tot externe ontwikkelingen, werken wij in 2020 aan de volgende activiteiten:

ga terug