Financiële begroting in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

1 Openbaar bestuur

23.348

22.430

22.417

22.502

2 Bereikbaarheid

231.261

205.956

169.517

172.060

3 Water

5.576

4.611

4.610

4.610

4 Milieu

32.886

27.860

27.691

27.550

5 Ruimte

36.821

23.995

20.392

17.253

6 Groen

90.891

86.163

82.164

68.854

7 Cultuur en Erfgoed

16.421

15.529

12.868

12.951

8 Financiën en Bedrijfsvoering

-359.030

-353.670

-347.693

-349.495

Totaal saldo van baten en lasten

78.172

32.872

-8.036

-23.717

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

Min is voordelig

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Stortingen

273.800

191.954

179.158

171.113

Onttrekkingen

-351.972

-224.826

-171.122

-147.396

Totaal mutaties reserves

-78.172

-32.872

8.036

23.717

Begrotingsresultaat (saldo van baten
en lasten + mutaties reserves)

0

0

0

0

ga terug