Structureel en reëel evenwicht

Incidentele en structurele begrotingsposten (bedragen x € 1.000)

Incidenteel

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Baten

-32.652

-2.048

-3.123

-350

Lasten

177.765

98.800

58.365

35.326

Saldo van incidentele baten en lasten

145.113

96.752

55.242

34.976

Stortingen reserves

219.610

137.073

128.313

118.843

Onttrekkingen reserves

-344.921

-217.619

-163.353

-140.655

Saldo van incidentele mutaties reserves

-125.311

-80.546

-35.040

-21.812

Totaal incidentele onderdelen

19.801

16.205

20.201

13.163

Structureel

Baten

-450.761

-450.001

-455.268

-462.837

Lasten

383.821

386.122

391.991

404.145

Saldo van structurele baten en lasten

-66.940

-63.879

-63.277

-58.692

Stortingen reserves

54.190

54.881

50.845

52.270

Onttrekkingen reserves

-7.051

-7.207

-7.769

-6.741

Saldo van structurele mutaties reserves

47.139

47.674

43.076

45.529

Totaal structurele onderdelen

-19.801

-16.205

-20.201

-13.163

Totaal begrotingsresultaat

0

0

0

0

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Saldo van baten en lasten

78.172

32.872

-8.036

-23.717

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-78.172

-32.872

8.036

23.717

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

19.801

16.205

20.201

13.163

Structureel begrotingssaldo

-19.801

-16.205

-20.201

-13.163

Sluitende begroting

Uit de regel "begrotingssaldo na bestemming " in bovenstaande tabellen per jaar blijkt dat de begrotingen 2020 t/m 2023 in evenwicht zijn.

Structureel evenwicht

Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, wordt gekeken of de structurele lasten en stortingen en onttrekkingen lager zijn dan de structurele baten. In de tabel hierboven zien we dat dit voor alle jaren het geval is. Daaruit blijkt dat de begroting 2020 een structureel evenwicht kent. Dit geldt ook voor de jaren 2021 tot en met 2023. In andere woorden: Al onze jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Dit geeft de zekerheid dat wij ook op de wat langere termijn een robuust financieel beleid hebben. De structurele baten van de provincie bestaan voornamelijk uit de provinciefondsuitkering en de motorrijtuigenbelasting.

ga terug