Overige financiële overzichten

Langlopende leningen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uitstaande leningen in 2020 inclusief de hiervoor ontvangen rente, de aflossing in 2020 en het nog uitstaande saldo ultimo 2020.

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Rente

Restantbedrag per 01-01-2020

Te verstrekken leningen in 2020

Totaal van de rente in 2020

Aflossing in 2020

Restandschuld per 31-12-2020

Laatste jaar van aflossing

Leningen aan openbare lichamen

Gemeente Hilversum (1)

18.681

18.681

-

-

-

18.681

2029

Gemeente Laren (1)

10.011

10.011

-

-

-

10.011

2029

Gemeente Gooische Meren (1)

9.877

9.877

-

-

-

9.877

2029

Leningen aan openbare lichamen

38.569

38.569

-

-

-

38.569

Leningen aan deelnemingen

Zeehaven IJmuiden N.V. (2)

635

4,10%

635

-

14

-

635

2021

Reg. Ontwikk.mij. voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (3)

13.607

3,50%

11.086

-

-

-

11.086

div.

Leningen aan deelnemingen

14.242

11.721

-

14

-

11.721

Overige langlopende leningen

Nationaal Restauratiefonds (4)

9.100

3,87%

5.100

-

-

-

5.100

2060

Stichting Streekrekening Texel (5)

1.500

0,028

1.500

-

-

-

1.500

2042

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (6)

1.380

1,00%

560

-

-

560

-

2020

Vila Nieuwland (7)

123

2,60%

123

-

3

-

123

2025

Collectief Agrarisch Natuurbeheer (8)

850

0,52%

210

-

1

-

210

2022

Overige langlopende leningen

12.953

7.493

-

4

560

6.933

Totaal

65.763

57.783

-

18

560

57.223

Organisatie/instelling

Datum & nummer besluit PS of GS

Gemeente Hilversum (1)

976112/1013313

Gemeente Laren (1)

976112/1013313

Gemeente Gooische Meren (1)

976112/1013313

Zeehaven IJmuiden N.V. (2)

GS 21-06-2011;33454

Reg. Ontwikk.mij. voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (3)

17-02-03;22/27-11-06;111

Nationaal Restauratiefonds (4)

21-06-2011;27350

Stichting Streekrekening Texel (5)

21-06-2011;27350

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (6)

13-03-2012;6149

Vila Nieuwland (7)

226465/561131

Collectief Agrarisch Natuurbeheer (8)

GS 2015; 184

(1) Betreft de verkoop in 2017 van het terrein Crailo aan de gemeenten Hilversum, Gooische Meren en Laren voor een bedrag van €33,2 miljoen ex.BTW (incl.BTW 38,57 mln.).
Hierbij heeft de provincie NH een uitgestelde betaling verleent aan de gemeenten voor een bedrag van € 33,2 miljoen tot uiterlijk 31-12-2029, waarbij de gemeenten vrij zijn om (delen) eerder te betalen.
Aan de gemeenten wordt een rentevergoeding in rekening  gebracht van 0% over de eerste 6 jaar (2018-2023) en 0,4% per jaar over de tweede 6 jaar (2024-2029).

 
(2) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningsovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.
(3) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor de financiering van projecten die de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. ) initiëert c.q. in participeert. Bij besluit van PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van  € 6,8 mln. beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met €  6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld. Bij besluit nummer 64 is op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten in 2012 over zijn gegaan naar de Provincie en de gemeente Amsterdam gezamenlijk en omgezet zijn in een achtergestelde renteloze lening. In 2013 heeft de gemeente Amsterdam haar aandeel in de RON plus voornoemde lening ingebracht in Havenbedrijf Amsterdam N.V. bij de verzelfstandiging van haar havenbedrijf. In november 2016 is het gedeelte van voornoemde gezamenlijke lening van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. afgelost door de RON onder de voorwaarde dat het Havenbedrijf Amsterdam N.V. de gelden zal aanwenden voor de aanleg van een kade op Hoogtij. Er zal in 2018 gestart worden met de aanleg van de kade. Het gevolg van de aflossing is dat er een nieuwe achtergestelde leningsovereenkomst is gesloten tussen de provincie Noord-Holland en de RON en dat de provincie een tweede recht van hypotheek heeft verkregen op de Hoogtij gronden. De hoogte van de lening bedraagt € 11.086.095.
(4) De renteloze lening aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) vloeit voort uit de Samenwerkingsovereenkomst dd.15 november 2017 met de Stichting Nationaal Restauratiefonds ter verbreding van het Noord-Hollands Fonds voor monumenten ten bate van herbestemming, restauratie en verduurzaming van beschermde monumenten en karakteristiek vastgoed in Noord-Holland. De hoogte van het Fonds bedraagt € 9,1 mln. waarvan reeds € 5,1 mln. is gestort. Zodra de rekening-courant van het Fonds minder dan € 1 mln. bedraagt zal een 2e tranche van € 2 mln. worden gestort. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen. De looptijd van de overeenkomst loopt tot 2060.
(5) Aan de Stichting Streekrekening Texel is in 2012 een renteloze lening met een looptijd van 30 jaar verstrekt ten behoeve van het beheer van de Hoge Berg te Texel.
(6) De provincie Noord-Holland ondersteunt initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Er worden renteloze leningen in de planontwikkelingsfase verstrekt voor de kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen, een Voorlopig en Definitief Ontwerp en een bestek van de te realiseren woningen. Door aflossing van dit uitgeleende geld vloeit dit terug in het provinciale fonds en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO projecten (een zogenaamd revolverend fonds). Een specificatie van de uitstaande leningen is op de sector Financiën aanwezig.
(7) Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van  het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
(8) Betreft een subsidie in de vorm van een lening waarmee de recent opgerichte gecertificeerde agrarische collectieven in staat kunnen worden gesteld een bijdrage te verlenen aan agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer in Noord-Holland. Deze leningen zullen in 2022 worden afgelost.

ga terug