Overzicht financiële ontwikkelingen

Totaaloverzicht mutaties begroting 2020 - 2023

Het begrotingssaldo komt tot stand door de financiële ontwikkelingen waarover PS hebben besloten bij de kaderbrief 2020, de keuzes die zijn gemaakt in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' en de financiële ontwikkelingen die in deze begroting zijn verwerkt. In onderstaande tabel is te zien wat het effect is van de kaderbrief, het coalitieakkoord en de mutaties die nieuw zijn in deze begroting op het begrotingssaldo. Een uitgebreide(re) specificatie van de financiële ontwikkelingen die zijn verwerkt in deze begroting is te vinden in hoofdstuk 4.2 - Opbouw van het begrotingssaldo van deze begroting waarin ook een toelichting is opgenomen op de niet-neutrale mutaties die nieuw zijn in deze begroting.

Opbouw begroting 2020 (bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting 2020

0

0

-24.767

-26.550

1. Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’

-62.484

10.700

46.950

46.150

2. Kaderbrief 2020

0

0

1.181

-146

3. Niet-budget neutrale mutaties in de begroting 2020

4.911

885

2.624

3.768

4. Sluitend maken jaarschijven door inzet saldo 2020

57.573

-11.585

-25.988

-23.221

Totaal begrotingssaldo

0

0

0

0

In de tabel hieronder is te zien hoe de mutaties na de kaderbrief 2020 waarover PS al hebben besloten het begrotingssaldo beïnvloeden gespecificeerd per operationeel doel.

Nieuwe mutaties begroting 2020 - 2023
(bedragen x € 1.000)

OD

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

117

117

117

117

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

25

25

25

25

1.2.1 Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

250

150

150

150

1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

150

150

150

150

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.4.2 Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

0

0

2.000

2.000

2.1.1 Mobiliteitsbeleid opstellen

617

167

167

167

2.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren

750

2.750

2.750

2.500

2.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

-85.640

-1.071

-639

-593

2.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden

3.810

105

191

380

2.3.3 Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

186

219

-40

98

2.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

420

710

1.504

1.753

3.1.2 Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

50

100

50

0

3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen

1.100

1.000

1.500

1.500

3.2.3 Schoon en voldoende grondwater bevorderen

-190

-190

-190

-190

4.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

80

80

80

80

4.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren

2.213

1.705

1.802

1.863

4.1.6 Gezonde leefomgeving bevorderen

2.700

2.800

3.800

3.800

4.2.1 Bijdragen aan energietransitie

7.150

11.200

11.100

11.100

4.2.2 Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

0

350

350

350

5.1.1 Omgevingsvisie uitdragen

290

150

0

0

5.2.1 Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

5.000

5.000

5.000

5.000

5.2.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

1.221

2.663

2.661

2.660

5.3.1 Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

2.500

2.500

2.500

2.500

5.3.2 Een innovatief klimaat bevorderen

-7.500

-13.250

750

750

5.3.3 Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

900

900

900

900

5.3.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

1.600

1.500

1.500

1.500

5.4.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen

1.200

1.200

1.200

1.200

6.1.1 Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden

1.000

5.000

5.000

4.000

6.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren

150

0

0

0

6.2.3 Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

350

2.600

3.500

4.000

6.2.4 Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

6.3.1 Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

100

100

100

100

7.1.1 Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

260

460

460

460

7.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

500

1.200

1.200

1.200

7.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

300

690

-120

300

7.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

1.000

0

1.500

1.500

7.4.2 UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

500

500

500

500

8.1.1 Lokale heffingen innen

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

8.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren

1.949

3.186

4.737

4.779

8.1.7 Stelposten beheren

-421

-4.421

-4.421

-4.421

8.1.8 Algemene reserve beheren

57.573

-28.085

-25.988

-23.221

8.2.1 Overhead beheren

32

32

32

32

8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

-18

-18

-18

-18

8.2.3 Vennootschapsbelasting

26

26

26

26

Totaal

0

0

23.586

26.697

ga terug