Voorwoord

Voorwoord

Duurzaam doorpakken! Op naar een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Dat is de ambitie die dit college uitsprak toen in juni van dit jaar ons coalitieakkoord werd gepresenteerd. We zaten en zitten vol plannen. Voor de uitvoering van al die nieuwe plannen is ruim 200 miljoen euro beschikbaar. Hoe wij dit geld gaan besteden vindt u in de eerste begroting van dit nieuwe college. We zijn er trots op deze hierbij aan u aan te bieden.
Noord-Holland is een provincie om trots op te zijn. Je kunt er prima wonen, werken of je vrije tijd doorbrengen. Dat doen dan ook veel mensen, en dat willen wij zo houden. Maar we moeten ook keuzes maken. Keuzes voor de toekomst. Daarom versnellen we in 2020 de energietransitie in Noord-Holland. We ontwikkelen regionale energiestrategieën en sluiten een provinciaal energieakkoord. Ook maken we nieuwe afspraken met gemeenten zodat er meer woningen gebouwd gaan worden en komt er een leefbaarheidsfonds.

Verder investeren we in de fiets, het openbaar vervoer, wegen en verkeersveiligheid. Zo houden we Noord-Holland ook in de toekomst bereikbaar. Daarnaast willen we de biodiversiteit versterken en bodemdaling tegengaan. En we dragen bij aan cultuur, erfgoed, bibliotheken en sport. Bovendien financieren we herstructurering van bedrijventerreinen. Ook de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie heeft onze aandacht. We zorgen voor meer en betere regionale samenwerking en gaan ondermijning tegen.
Uit de begroting en de meerjarenraming blijkt dat de provincie Noord-Holland financieel gezond is. De begroting is meerjarig structureel in evenwicht en we hebben voldoende weerstandsvermogen en –capaciteit. Financiële risico’s kunnen we opvangen zonder dat het direct gevolgen heeft voor geplande uitgaven in de lopende begroting.
We vragen u onze beleidsdoelen en de financiële kaders voor 2020 vast te stellen. Maar we willen vooral het beleid samen met u verder vormgeven. We zitten in een periode van visievorming, onderzoek en beleidsontwikkeling en willen daar zowel coalitie als oppositie intensief bij betrekken. We willen transparant zijn en maken steeds duidelijk hoe wij u als Staten, maar ook medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers bij het beleid en de besluitvorming betrekken. Zodat we samen duurzaam kunnen doorpakken. Voor de toekomst van Noord-Holland en de Noord-Hollanders.

Zita Pels
Gedeputeerde Financiën