Leeswijzer

De programmabegroting

Programma's

In de programmabegroting is te vinden wat de provincie in 2020 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Ieder programma begint met een doelenboom. Deze doelenboom bestaat uit een maatschappelijk doel, beleidsdoelen en operationele doelen. Na de doelenboom vindt u een toelichting op het te bereiken maatschappelijk doel. Ook wordt weergegeven welke verbonden partijen zijn ingezet om het doel te bereiken en zijn de vanuit het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte beleidsindicatoren opgenomen. De eerste financiële tabel in ieder programma is de budgettabel waarin de totale lasten en baten van dit programma staan vermeld. Deze tabel bevat de budgetten, waarop het budgetrecht van  uw Staten van toepassing is.
Per beleidsdoel worden de prioriteiten voor 2020, de omgevingsfactoren die het bereiken van het doel zouden kunnen beïnvloeden en de samenwerkingspartners vermeld. Ook worden geplande beleidsdoelevaluaties hier vermeld. Wanneer er op deze plaats geen evaluaties zijn vermeld, betekent dit niet dat deze er niet zullen komen, maar dat ze op dit moment nog niet gepland zijn.
Onder de operationele doelen wordt toegelicht wat de provincie in 2020 gaat doen om het operationele doel te bereiken Na deze toelichting volgt een tabel met indicatoren met als doel om het slagen van het operationele doel meetbaar te maken.

Paragrafen

Na de beleidsmatige programma’s vindt u de paragrafen. Paragrafen vormen een andere doorsnede door de begroting en zijn bedoeld inzicht te verschaffen in aspecten, die door de hele beleidsbegroting heen kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld het grondbeleid- en beheer dat gaat over zowel de gronden onder onze wegen, als gronden voor natuur. Of de paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen die zowel gaat over in ons bezit zijnde (kantoor-)panden als over onze wegen en vaarwegen. De in onze begroting opgenomen paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven in het BBV, het is echter ook toegestaan zelf paragrafen toe te voegen..

Financiële begroting en meerjarenraming

De financiële begroting heeft tot doel om meer inzicht te verschaffen in de financiële positie van de provincie en bestaat voornamelijk uit financiële tabellen, waarvan de meeste door het  BBV voorgeschreven zijn.

ga terug